Entradas

Proverbi 23:10,11

Proverbi 16:16

Proverbi 16: 7